Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden:

Ondernemer:

De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Klanten aanbiedt;

Klant:

Natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Consument:

Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand:

Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand:

Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd:

De termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht:

De mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag:

Kalenderdag;

Duurtransactie:

Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager:

Elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit Ondernemer

SPAINMARKETPLACE 2017, SL

Trade name: Tinberdog.com

Urb. La Reserva de Alcuzcuz, P3

29679 Benahavis (Málaga) SPAIN

CIF/VAT: ESB93609725

Artikel 3 – Toepasselijkheid

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en Klant. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de bestelprocedure van de webwinkel Tinberdog.com en kunnen daar worden gedownload. De geldigheid van alle andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4 – Het aanbod

a) Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

b) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Afnemer mogelijk te maken.

c) Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 5 – De overeenkomst

a) De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

b) Indien de Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Indien de aanvaarding niet is bevestigd, kan de Afnemer de overeenkomst ontbinden, met uitzondering van de Afnemer die tevens Consument is (zie artikel 6).

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten aan consumenten

a) Bij de aankoop van producten heeft de consument (zijnde de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer) de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Klant.

b) Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Zie art.4.

Artikel 7 – Kosten in geval van intrekking

a) Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

b) Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – De prijs

a) Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

b) In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

c) De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

De BTW wordt vermeld bij het afrekenen van de bestelprocedure.

Artikel 9 – Conformiteit en garantie

a) De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

b) Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Afnemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

a) De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

b) Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

c) Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

d) Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

e) In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

f) Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.

g) Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Betaling

a) Wanneer u bestelt bij:

Tinberdog.com, direct online betalen Na ontvangst van uw betaling sturen wij u de bestelde goederen direct toe. U ontvangt een factuur per e-mail.

b) Alle vermelde prijzen voor de artikelen zijn de verzendkosten exclusief 21% BTW. Tenzij anders aangegeven.

Artikel 12 – Klachtenprocedure

a) Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de Afnemer de gebreken heeft geconstateerd.

b) Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

c) Vanaf 15 februari 2016 is het voor Klanten in de EU ook mogelijk om klachten in te dienen via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Indien uw klacht nog niet elders in behandeling is, staat het u vrij uw klacht via het platform van de Europese Unie neer te leggen.”

Artikel 14 Aansprakelijkheid

a) Naast de regeling van de aansprakelijkheid onder garantie, zoals beschreven in Art. 9 van deze voorwaarden, zijn wij uitsluitend aansprakelijk of verplicht tot schadevergoeding.

b) Indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons of onze medewerkers. In geval van opzet of grove schuld is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar of leverancier gedane uitkering ter zake van de schade.

c) Indien de verzekeraar of leverancier geen dekking verleent of niet tot uitkering overgaat, is onze aansprakelijkheid voor diensten zoals reparatie en onderhoud beperkt tot 25% van de aanneemsom en ten aanzien van andere diensten tot 50% van het factuurbedrag.

Voor de consument zijn diensten zoals reparatie en onderhoud beperkt tot 50% van de aanneemsom en ten aanzien van andere prestaties tot 100% van het factuurbedrag.

d) De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.

e) De door ons te vergoeden schade wordt gematigd indien de door de klant te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door hem geleden schade.

f) Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden of gebreken in door afnemer aan ons verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, berekeningen, monsters, voorbeelden, formulieren, machines, gereedschappen en (hulp)materialen.

g) Reclames dienen binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk aan ons te worden gemeld. Bij overschrijding van deze termijn verliest afnemer alle rechten en bevoegdheden uit hoofde van eventuele schade.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

a) Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 – Wijziging van de voorwaarden

a) De meest recente op de Tinberdog.com website zoals die gold ten tijde van het sluiten van de overeenkomst is van toepassing. Wij zijn niettemin bevoegd wijzigingen aan te brengen, welke wijzigingen slechts gelden na aanpassing van de website en verzending door ons aan de klanten.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

a) Tussen de klant en ons is uitsluitend Spaans recht van toepassing.

b) Alle geschillen tussen de afnemer en de ondernemer die voortvloeien uit te sluiten of gesloten overeenkomsten of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, zullen worden beslecht door de rechter in Spanje.